Download bishall font

Vacancies


 
Tribhuvan University © 2019
Developed by
अनलाईन मार्फत दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुलाई महत्वपूण जानकारी
१. आवेदन दस्तुर भुक्तानी गरेपछि मात्र फारम जांच गरिने हुंदा फारम पेश गरिसकेपछि तुरुन्त भुक्तानी गर्नुहोला ।
२‍‍ अन्तिम म्याद सम्ममा पनि आवेदन दस्तुर नबुझाएमा आवेदन स्वतः रद्द हुने छ ।
३. फारममा केही नपुग भएमा SMS मार्फत सूचना आउने छ । के नपुग भएको हो थाहा पाउन आफ्नो फारम खोली पहिलो पेजको पुछारमा Rejection Note हेर्नुहोला ।
४. दरखास्त फारम भर्नुभन्दा पहिले उम्मेदवारहरुलाई आवश्यक पर्ने कुराहरु
(क) उम्मेदवारको दुवै कान देखिने पासपोर्ट साइजको डिजिटल फोटो ।
(ख) उम्मेदवारको दस्तखतको डिजिटल कपि ।
(ग) कार्यानुभव र असाधारण विदा आवश्यक पर्ने पदहरुको हकमा कार्यालय प्रमुखबाट प्रमाणित गरी scanning गरेको डिजिटल कपि । 
(घ) शैक्षिक योग्यताको प्रमाण–पत्र, लब्धाङ्कपत्रका प्रमाणित प्रतिलिपिहरू (प्रमाण–पत्र नपाएको भए अस्थायी प्रमाण–पत्र) का डिजिटल कपि ।
(ङ) विश्वविद्यालय सेवा प्रयोजनको लागि शैक्षिक प्रमाण पत्र छानबिन आयोगबाट प्राप्त पत्र ।
(च) आदिबासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग तथा पिछडिएको क्षेत्र समूहमा आवेदन दिनेहरूले सरकारबाट तोकिएको आधिकारिक निकायबाट 
  प्राप्त प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ । 
(छ) तालिम, अनुभव लगायत दरखास्त फारममा माग गरिएका अन्य विवरणहरु । 
(ज) फारम भर्ने कम्प्युटरमा Bishall Font download डाउनलोड गर्नुहोस् ।

५. अनलाइन फारम भर्ने तरिका
(क) आयोगको वेवसाइट www.tuservicecommission.edu.np मा online application मा Click गरेपछि प्राप्त हुने स्क्रिनमा देखिने Window 
   को दायां पट्टिको माथिल्लो भागमा Registration मा Click गर्नुहोस । Registration गरेपछि User ID प्राप्त हुने छ । परीक्षा फारम मिति २०७६ 
  मंसिर १५ गते देखि २०७६ साल पौष १९ गते रातको १२ बजे भित्रमा (दोब्वर दस्तूर तिरेर २०७६ साल पौष २६ गते रातको १२ बजे भित्रमा) भर्न 
  सकिने छ ।
(ख) User ID र Password प्रयोग गरी आफुले भर्ने फारममा प्रवेश गर्न सकिन्छ । 
(ग) जेष्ठताका आधारमा बढुवा, कार्यक्षमताका आधारमा बढुवा, आन्तरिक प्रतियोगित र खुला प्रतियोगिता तर्फ दरखास्त दिने उम्मेदवारले छुट्टा छुट्टै 
  Registration गरी User ID लिनु पर्ने छ । 
(घ) एक भन्दा बढी विज्ञापनमा दरखास्त दिंदा, दरखास्त दस्तुर भुक्तानी गर्दा तथा प्रवेश पत्र लिंद यही User ID प्रयोग गर्नु पर्ने भएको ले User ID
  र Password सुरक्षित राख्नुहोस् ।
(ङ) Vacancies list बाट आफुले दरखास्त दिने विज्ञापन र पदमा Apply बटनमा Click गर्नुहोस् । 
(च) Window भएका सबै फिल्डमा भर्नुपर्ने विवरण भरी Submit गर्नुहोस् । 
(छ) दरखास्त दस्तुर SMS मार्फत जानकारी गराइने छ । 
(ज) उपरोक्त प्रक्रिया पश्चात् बुझाउनुपर्ने परीक्षा दस्तुर प्राप्त निर्देशन बमोजिम Portal मा अंकित कुनै एक online payment सेवा मार्फत 
  भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । 
(झ) एक पटक भुक्तानी भैसकेको रकम कुनै कारणले फारम अस्विकृत भएमा फिर्ता हुने छैन ।
(ञ) लिखित परीक्षा हुनुभन्दा केही दिन अघि मात्र आफ्नो Login portal बाट प्रबेशपत्र प्राप्त गर्न सकिने छ । 
(ट) परीक्षामा सहभागी हुंदा प्रवेशपत्रको साथै नेपाली नागरिकताको सक्कल प्रमाणपत्र समेत साथै लिएर आउनुपर्ने छ ।
Online Application सम्बन्धमा

१. मिति २०७४।११।०९ सम्ममा दरखास्त फाराम भरि मिति २०७४।११।०९ गते सम्ममा application slip अनुसार परिक्षा दस्तुर बैंकमा बुझार्इ सकेकेा 
  हुनु पर्नेछ ।

२. Payment verification र form verification "successful" भए नभएकेा एकिन गर्न login गरि applied vacancies मा click गरि हेर्न 
  सकिने छ ।

३. परिक्षा दस्तुर बुझाएका दरखास्त फारामकेा मिति २०७४।०७।२४ गते सम्म payment successful नभएमा पैसा जम्मा गरेकेा सम्बन्धित शाखामा सम्पर्क 
  गर्नु हुनेछ (आफ्नो login-id र password ले login गरी हेर्दा) ।

४. Payment verification "successful" भएका दरखास्तहरू मात्र form verification हुनेछ ।

५. form verification गर्ने कार्य का लागि केहि समय लाग्नेछ ।

६. सम्लग्न गर्नुपर्ने Information/documents अपुग तथा अस्पष्ट भएमा मात्र form verification मा reject देखिने हुनाले यसरी form verification
  reject देखिएमा note मा लेखिए बमेाजिमका document upload गर्नुपर्नेछ । reject भएमा एक पटक मात्र सच्याउन मैाका दिइनेछ ।

७. login गरी हेर्दा "Rejected" देखिएमा "Application Id" मा Click गरे पछि फाराम भरेकै तरिकाले गलत तथा छुट विवरण/प्रमाणपत्र 
  सच्याउन/थप्न सकिने छ ।

८. परिक्षाकेा सुचना यस बैंकको website र गेारखापत्रमा प्रकाशित भएकेा केहि समय पछि admid card सम्बन्धित login बाट 
  download गर्न सकिने छ ।

९. परिक्षामा सम्मिलित हुंदा admit card र आफ्नो नागरिकताकेा सक्कल प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा लिर्इ उपस्थित हुनु पर्नेछ ।