Download bishall font

Vacancies


 
Tribhuvan University © 2019
Developed by
अति जरुरी सूचना
१. अन्य विश्वविद्यालय बाट स्नताकोत्तर तथा विद्यावारिधि गरेका हरुले समकक्षता प्रमाण पत्र पेश गर्नुपर्ने छ ।
२. विज्ञापन भएको पद संग स्नताकोत्तर तथा विद्यावारिधि गरेको बिषय दुरुस्त नमिल्ने भएमा स्नताकोत्तर तथा विद्यावारिधि आवेदन दिन लागेको बिषय संग सम्बन्धित हो भनी त्रिविको सम्बन्धित डिन कार्यलयाबाट बिषय खुलाई ल्याएको पत्र पेश गर्नुपर्ने छ । 
३ अनुभवको पत्र पेश गर्दा नियुक्ति तथा अनुभवको पत्र पेश गर्नु पर्ने छ साथै अध्यापन तथा अनुसन्धान अनुभव आवेदन दिन लागेको बिषयसंग सम्बन्धित हो होइन स्पष्ट हुनुपर्ने छ ।
४. Login गरिसकेपछि Apply बटन मा थिचेपछि दरखास्त फारम खुल्नेछ । फारमको दोस्रो पेजको अन्तमा तिनवटा फारम राखिएका छन् । सबभन्दा पहिले download button थिचि तिनवटा फारम download गर्नुहोस् । 
५. सबै फारम भरिसकेपछि मात्र upload गर्नुहोस् । कुनैपनि फाईल अपलोड गरिसकेपछि पुरानो फारमहरु replace हुने हुंदा सचेत हुनुहोला । 

अनलाईन मार्फत दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुलाई महत्वपूण जानकारी
१. आवेदन दस्तुर भुक्तानी गरेपछि मात्र फारम जांच गरिने हुंदा फारम पेश गरिसकेपछि तुरुन्त भुक्तानी गर्नुहोला ।
२‍‍ अन्तिम म्याद सम्ममा पनि आवेदन दस्तुर नबुझाएमा आवेदन स्वतः रद्द हुने छ ।
३. फारममा केही नपुग भएमा SMS मार्फत सूचना आउने छ । के नपुग भएको हो थाहा पाउन आफ्नो फारम खोली पहिलो पेजको पुछारमा Rejection Note हेर्नुहोला ।
४. अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशनको फारम, शोध निर्देशन तथा शोध अनुसन्धान पुरस्कार फारम र स्वघोषणा फारम दोस्रो पेजको अन्तमा डाउनलोड गर्न सकिने छ ।
५. दरखास्त फारम भर्नुभन्दा पहिले आवश्यक पर्ने सामाग्रीहरु
(क) उम्मेदवारको दुवै कान देखिने पासपोर्ट साइजको डिजिटल फोटो ।
(ख) उम्मेदवारको दस्तखतको डिजिटल कपि ।
(ग) शैक्षिक योग्यताको प्रमाण–पत्र, लब्धाङ्कपत्र, प्रमाण–पत्र (प्रमाण–पत्र नपाएको भए अस्थायी प्रमाण–पत्र) का डिजिटल कपि ।
(घ) विश्वविद्यालय सेवा प्रयोजनको लागि शैक्षिक प्रमाण पत्र छानबिन आयोगबाट प्राप्त पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
(ङ) कार्यानुभव तथा अनुसन्धान अनुभवको तथनुसन्धान अनुभवको को हकमा सम्बन्धित संस्था प्रमुखबाट प्रमाणित गरी scanning गरेको डिजिटल कपि ।
(च) शोध निर्देशन र शोध अनुदान पुरस्कार सम्बन्धि भरेको फारमको “doc” फाईल । 
(छ) शोध निर्देशन र शोध अनुदान पुरस्कार सम्बन्धि प्रमाणपत्रहरु । 
(ज) अनुसन्धान तथा कृति मूल्याङ्कन सम्बन्धी भरेको फारमको “doc” फाईल ।
(झ) कृति संग सम्बन्धित अन्य प्रमाणपत्रहरू ।
(ञ) दरखास्त फारममा माग गरिएका अन्य विवरणहरु ।
६. अनलाइन फारम भर्ने तरिका
(क) आयोगको वेवसाइटमा online application लिङ्कमा click गरेपछि प्राप्त हुने स्क्रिनमा देखिने window को दायां पट्टिको माथिल्लो भागमा registration मा click गर्नुहोस । registration गरेपछि User ID प्राप्त हुने छ । 
(ख) User ID र password प्रयोग गरी आफुले भर्ने फारममा प्रवेश गर्न सकिन्छ । 
(ग) एक भन्दा बढी विज्ञापनमा दरखास्त दिंदा, दरखास्त दस्तुर भुक्तानी गर्दा तथा प्रवेश पत्र लिंद यही User ID प्रयोग गर्नु पर्ने भएको ले user ID र password सुरक्षित राख्नुहोस् ।
(घ) Vacancies list बाट आफुले दरखास्त दिने विज्ञापन र पदमा apply बटनमा click गर्नुहोस् । 
(ङ) परीक्षा दस्तुर SMS मार्फत जानकारी गराइने छ । 
(च) Window मा भएका सबै फिल्डमा भर्नुपर्ने विवरण भर्नुहोस् ।
(छ) अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशनको फारम, शोध निर्देशन तथा शोध अनुसन्धान पुरस्कार फारम र स्वघोषणा फारम भरिसकेपछि दोस्रो पेजको अन्तमा word file अपलोड गर्नुहोस् ।
(ज) भरी सकेपछि submit गर्नुहोस् । 
(झ) उपरोक्त प्रक्रिया पश्चात् बुझाउनुपर्ने परीक्षा दस्तुर प्राप्त निर्देशन बमोजिम portal मा अंकित कुनै एक online payment सेवा मार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । 
(ञ) भुक्तानी भैसकेको रकम फिर्ता हुने छैन । 
(ट) एक एक प्रति अनुसन्धान कृतिहरु, शोध प्रवन्ध र सोसंग सम्बन्धित लेखहरु म्याद समाप्त भएको भोलिपल्ट सम्ममा कार्यालय समय भित्र सेवा आयोगको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ । म्याद नाघी प्राप्त हुन आएका कृतिहरु मान्य हुने छैन ।
(ठ) अन्तर्वार्ता हुनुभन्दा केही दिन अघि मात्र आफ्नो login portal बाट प्रबेशपत्र प्राप्त गर्न सकिने छ । 
(ण) अन्तर्वार्तामा सहभागी हुंदा प्रवेशपत्रको साथै नेपाली नागरिकताको सक्कल प्रमाणपत्र समेत साथै लिएर आउनुपर्ने छ ।
Online Application सम्बन्धमा

१. मिति २०७४।११।०९ सम्ममा दरखास्त फाराम भरि मिति २०७४।११।०९ गते सम्ममा application slip अनुसार परिक्षा दस्तुर बैंकमा बुझार्इ सकेकेा 
  हुनु पर्नेछ ।

२. Payment verification र form verification "successful" भए नभएकेा एकिन गर्न login गरि applied vacancies मा click गरि हेर्न 
  सकिने छ ।

३. परिक्षा दस्तुर बुझाएका दरखास्त फारामकेा मिति २०७४।०७।२४ गते सम्म payment successful नभएमा पैसा जम्मा गरेकेा सम्बन्धित शाखामा सम्पर्क 
  गर्नु हुनेछ (आफ्नो login-id र password ले login गरी हेर्दा) ।

४. Payment verification "successful" भएका दरखास्तहरू मात्र form verification हुनेछ ।

५. form verification गर्ने कार्य का लागि केहि समय लाग्नेछ ।

६. सम्लग्न गर्नुपर्ने Information/documents अपुग तथा अस्पष्ट भएमा मात्र form verification मा reject देखिने हुनाले यसरी form verification
  reject देखिएमा note मा लेखिए बमेाजिमका document upload गर्नुपर्नेछ । reject भएमा एक पटक मात्र सच्याउन मैाका दिइनेछ ।

७. login गरी हेर्दा "Rejected" देखिएमा "Application Id" मा Click गरे पछि फाराम भरेकै तरिकाले गलत तथा छुट विवरण/प्रमाणपत्र 
  सच्याउन/थप्न सकिने छ ।

८. परिक्षाकेा सुचना यस बैंकको website र गेारखापत्रमा प्रकाशित भएकेा केहि समय पछि admid card सम्बन्धित login बाट 
  download गर्न सकिने छ ।

९. परिक्षामा सम्मिलित हुंदा admit card र आफ्नो नागरिकताकेा सक्कल प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा लिर्इ उपस्थित हुनु पर्नेछ ।